Ценков представи накратко изминатия път и положените усилия за осъществяването му. На 26.11.2012 г. стартира изпълнението на проект „Рехабилитиране и разширяване на водоснабдителната и канализационна система във Видин“ по ОП „Околна среда“ 2007-2013 г., чиято стойност е 75 021 684,29 лв., като 57 868 726,39 лв. са средства от Кохезионния фонд на Европейския съюз, националното финансиране е 14 467 181,60 лв., а собственото участие на Община Видин - 2 685 776,30 лв.

В процеса на изпълнение на проекта е направена рехабилитация (подмяна) на част от водопроводната мрежа - улични водопроводи по 40 улици с обща дължина 13 648 м, както и сградните водопроводни отклонения с дължина 5046 м. Извършено е разширяване и реконструкция на канализационната мрежа, което обхваща 46 улици с обща дължина 16 501,35 м. Строител на обекта е ДЗЗД „ОБЕДИНЕНИЕ ПАНОНИЯ АКВА”.

В края на програмния период 2007-2013 г. изпълнението на строително-монтажните работи на ПСОВ - Видин е 25% от грубия строеж, без оборудване, налице е изоставане и невъзможност за завършване на обекта от строителя - ДЗЗД „ПОНС-ВАБАГ-ЕКО ВИДИН 2013”. Община Видин уведомява многократно Управляващия орган на ОП „Околна среда“, че фирмата не изпълнява задълженията си по утвърдената от Инженера работна програма, което довежда до неизпълнение на сключения договор за строителство в договорения срок. На 15.03.2016 г. договорът с Изпълнителя е прекратен едностранно от страна на Възложителя - Община Видин, на основание неизпълнение на съществени договорни задължения.

Проектът „Рехабилитиране и разширяване на водоснабдителната и канализационна система във Видин“ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ приключва на 30.09.2016 г. с реално усвоени средства в размер на 48 086 783 лв., от които 38 469 426 лв. са от Кохезионния фонд на ЕС и 9 617 357 лв. - национално финансиране.

Обект „Пречиствателна станция за отпадъчни води - гр. Видин” е одобрен и включен в списъка на Министерството на околната среда и водите за фазиране, съгласно Заповед №РД-ОП-132/22.12.2015г. на министъра на околната среда и водите, като е отправена покана до Община Видин за представяне на проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Втора фаза на проекти за изграждане на ВиК инфраструктура, чието изпълнение е стартирало по ОП "Околна среда" 2007-2013 г., което се финансира по ОП „Околна среда“ 2014-2020 г.

На 11.08.2016 г. между кмета Огнян Ценков и тогавашния министър на околната среда и водите Ивелина Василева бе подписан Договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проект "Доизграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) - гр. Видин - Втора фаза". Общата му стойност е 19 505 984,15 лв., от които собственото финансиране е в размер на 580 415,26 лв.

След проведена процедура по Закона за обществените поръчки е избран нов изпълнител за строителството на обекта и на 4.10.2017 г. е сключен договор между възложителя - Община Видин, и изпълнителя - „ХИДРОСТРОЙ” АД, на стойност 18 849 500,15 лв. с ДДС, с включени провизорни суми.

„В крайна сметка виждаме едно завършено съоръжение, което не е най-голямото в България, но е най-модерното и най-добре структурирано“ – заяви кметът.

Инж. Христо Христов, представител на изпълнителя и ръководител на обекта, запозна медиите с технологичния процес, а след това бяха разгледани всички съоръжения на територията на пречиствателната станция. "Станцията е оразмерена за 56 хиляди еквивалент жители в хоризонт до 2041 г. Обработва отпадъчната вода със средно дневен дебит от 1 440 куб. м на денонощие, което прави 1 440 л/ч. Прилага се технология, която освен механично пречистване на водата, има и биологично пречистване. На три етапа от пречистването се отделя утайка, впоследствие тя се смесва и се добива газ метан, който се използва за нуждите на станцията", обясни инж. Христов.

С изграждането на пречиствателната станция е осигурена заетост на 14 души, като необходимият персонал е назначен на работа. Отвеждането и пречистването на отпадъчните води допринася за подобряване на хигиенните условия в града и за качеството на водите на река Дунав.

Предстои официално откриване на обекта.