Срокът за изпращане на творбите е до 22 юни 2020 г. на адрес: Община Враца, ул. „Стефанаки Савов“ № 6, отдел „Култура, спорт, туризъм, социални и младежки дейности“, стая № 96. На гърба на рисунката е необходимо да бъдат посочени: трите имена на участника; възраст; клас; училище/школа; ръководител, телефон за обратна връзка.

Организаторите на конкурса са осигурили предметни награди и грамоти на отличените участници в надпреварата. Всички рисунки ще бъдат подредени в изложба, която при необходимост може да бъде и виртуална.

Конкурсни творби не се връщат.

Инициативата е част от дейностите по проект BG05M9OP001-2.009-0019-C01 „ОТВЪД ХОРИЗОНТА – нови възможности за децата и младежите, настанени в резидентни социални услуги на територията на град Враца“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и от националния бюджет на Република България. Проектът се реализира в партньорство между сдружение „Алианс Балкани“ и Община Враца.