По програмата се осигурява заетост на безработни лица, като домашни помощници за предоставяне на персонална грижа в домашна среда на хора с от 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ, и хора над 65 г. възраст в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Р България.

ОБХВАТ НА ЛИЦАТА, УЧАСТВАЩИ В ПРОГРАМАТА

1. Кандидатите за домашни помощници задължително трябва да са регистрирани в дирекция „Бюро по труда“

2. Хора, нуждаещи се от предоставянето на грижи в домашна среда:

  • с от 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ;
  • на възраст над 65 г. в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Р България.

За целите на Програмата „хора на възраст над 65 г. в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Р България“ са лица, които:

  • са навършили 65-годишна възраст към момента на подаване на заявлението за включване в Програмата;
  • живеят сами и/или нямат близки и роднини, които да им оказват подкрепа;
  • са в невъзможност за самообслужване и не могат самостоятелно да задоволяват своите ежедневни потребности от битов характер (пазаруване, приготвяне на храна, хранене, поддържане на лична хигиена и хигиена на дома).

Лицата, които имат нужда от грижи, желаещи да се включат в Програмата или техен законен представител, подават следните необходими документи:

1. Заявление-декларация / по образец/ – Приложение №2;

2. Документ за самоличност (за справка).

Заявление-декларация за включване в програмата може да бъде получено в Център за административно обслужване на община Борован – с.Борован, ул. „Иван Вазов” № 1 – партер или изтеглено от официалния сайт на Общината – www.borovan.bg.

Заявленията се подават в Център за административно обслужване на община Борован – с.Борован, ул. „ Иван Вазов” № 1 – партер

За населените места на територията на Община Борован, Заявление -декларация за включване в програмата може да бъде получено и подадено в кметството на съответното населено място.

За повече информация:

Таня Петкова – Секретар на Община Борован, GSM: 0896709642

Наталия Генчовска – гл.специалист НПТЗ, GSM: 0894631247