Основната цел на проекта е подобряване качеството на атмосферния въздух чрез проектиране, демонстриране и внедряване на механизъм за преход към алтернативни форми на битово отопление в градовете, подобряване на капацитета на администрацията и чрез повишаване на осведомеността на заинтересованите страни и широката общественост.

По проекта ще бъдат подменени старите отоплителните уреди на дърва и въглища на общо 528 домакинства, като 50 от тях ще бъдат обхванати в пилотната схема, а останалите 478 в Основната схема.

Първият етап – пилотната схема от кампанията за безплатна подмяна на стари отоплителни уреди на дърва и въглища на домакинствата в град Монтана с нови по-екологични отоплителни уреди на газ и пелети стартира от 27 януари 2020 година и срокът в който гражданите можеха да подават документи приключи на 30 март.

В момента работна група извършва оценка на кандидатите отговорили на критериите за допустимост, като крайното класиране на кандидатите ще излезе до 13 април. Подадените заявления от гражданите са 72 бр., но в пилотната фаза ще бъдат раздадени 50 бр. отоплителни уреди – 22 бр. за пелети и 28 бр. на газ, като тези, които не са класирани за пилотната фаза, ще останат за основната фаза, която ще стартира 2021 година.

Обявена е обществена поръчка за избор на изпълнители за доставка и монтаж на уредите, след приключването на която ще започне доставката на новите отоплителни уреди. Очаква се до месец септември уредите да бъдат доставени и монтирани до домовете на гражданите.

Старото оборудване ще бъде предадено от гражданите и ще бъде извозено за рециклиране.

Освен финансирането по Програма LIFE, Община Монтана е сключила договор за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Околна среда 2014-2020 г.”, на стойност до 10 692 807 лв., по който също ще се извършва безплатна подмяна на стари печки от домакинствата с по-екологична алтернатива. По този проект ще бъдат подменени отоплителните уреди на около 3 000 домакинства.


Източник: montana24.net