Физическите и юридическите лица, преминаващи покрай неожънати площи, са длъжни да спазват правилата и нормите за пожарна безопасност и с действията си да не предизвикват възникването на пожари.

Юридическите лица, стопанисващи републикански, общински и частни пътища, преминаващи през и/или покрай житни посеви, осигуряват механично отстраняване на сухите треви и храсти, горими предмети и материали в сервитута на пътя.

В жътвената кампания се използва земеделска техника, която е технически изправна и е оборудвана с необходимите уреди за пожарогасене.

При започване на жътвата житните култури се парцелират на площи за еднодневна работа с противопожарни ивици, широки не по-малко от 6 м., изпълнени чрез ожънване, отстраняване на сламата и изораване.

ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАРИ ПРИ ПРИГОТВЯНЕ НА ЗИМНИНА

Паленето на открит огън за приготвяне на зимнина да става на специално пригодени за целта места, при безветрие и на безопасни разстояния от съседни сгради (8-10м.). В радиус на 2м. около мястото на огъня, се почиства от горими отпадъци, предмети и суха трева.

Осигурява се непрекъснат надзор над огъня и подръчни средства за гасене (кофи с вода, градински маркуч и др.) След приключване, огънят се изгасява, като не се оставят тлеещи въглени, а мястото се наблюдава в следващите часове.

При забелязване на пожар незабавно се обадете на тел.112.


Източник: montana24.net