На своето октомврийско заседание, Общинският съвет откри процедура за провеждане на конкурса и определи състава на 7-членната комисия: Председател - Нели Минева - заместник-кмет, секретар - Христинка Петкова – юрисконсулт при община Мездра и членове – Стилиян Тотков – гл.експерт ИСДТЗП, Слави Легярски – ст. експерт „Човешки ресурси”, Христина Чулева, Яна Нинова и Йордан Гергов – общински съветници.

Съгласно изискванията за провеждането на конкурса, кандидатите за управител на „Мездра – Автотранспорт – 2003″ трябваше да подадат заявление в свободен текст; автобиография; нотариално заверени копия от диплом за завършено висше образование и други документи, удостоверяващи квалификация; копие от трудова и/или служебна книжка /ако има такава/; свидетелство за съдимост и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 19 от Наредбата за реда за упражняване правата на собственост на община Мездра върху капитала на търговските дружества

В рамките на изискуемия срок за участие в конкурса, бяха подадени документи от двама кандидати – временно изпълняващият шеф на общинската фирма - инж. Божко Александров и Петър Цаловски.

Заместник-кметът Нели Минева припомни регламента на конкурса и предостави отварянето на документите на секретаря на комисията Христинка Петкова. Първо бе разгледана кандидатурата на инж. Божко Александров.

Припомняме, че по време на септемврийската сесия на Общинския съвет, след неколкократно подаване на оставка на Управителя на „Мездра – Автотранспорт-2003”, Методи Михов, най-сетне общинарите уважиха молбата му и прекратиха договора, сключен между него и дружеството. Местните депутати дадоха съгласие за временно изпълняващ длъжността до провеждането на конкурс до края на2020 година, да бъде назначен инж. Божко Александров - мл.експерт „Транспорт” в Общинската администрация.

Конкурсът се провежда в три етапа - предварителен подбор по документи; представяне на програма за развитието и дейността на търговското дружество за 3-годишен период от допуснатите кандидати и събеседване с кандидатите.