Кметът на Община Борован, поясни, че проектно предложение цели да допринесе за подобряване на социално-икономическата интеграция на маргинализирани общности, включително ромите на територията на община Борован. От Общината и детски градини, основни училища и НПО-та, които са партньори по проекта ще предоставят цялостен социален пакет на 700 уязвими жители на общината, с цел решаване на комплексните проблеми, пред които те са изправени.

„Интервенциите са насочени към подобряване на достъпа до заетост, образование, социални и здрави услуги, развитие на местната общност и преодоляване на негативни стереотипи. Предвидени са дейности за повишаване на професионалната квалификация и заетостта. Включена е целенасочена подкрепа за децата и учениците за задържане и повишаване на образователните им резултати, чрез допълнително обучение по български език, подобряване на образователната интеркултурна среда, участие в клубове за развитие на индивидуалния им потенциал и таланти, психологическа подкрепа, работа с родителите.

Подобряването на достъпа до и предоставянето на качествени социални и здравни услуги ще се извърши чрез предоставяне на интегрирани услуги, съгласно специфичните нужди на ползвателите, индивидуални консултации, прегледи и социално-здравна медиация, повишаване на информираността, относно социалните и здравните права и здравната култура” – допълни инж. Тодорова.

Активирането на ромската общност и създаването на траен модел на сътрудничество на местно ниво с участието на всички заинтересовани страни ще се постигне чрез функционирането на Общностен център. Всички предвидени съвместни дейности ще подпомогнат преодоляването на негативни стереотипи в местната общност и насърчат толерантността. Предвидените дейности са в съответствие с идентифицираните потребности на ромското население на територията на община Борован.

При изпълнението на проекта Община Борован ще си партнира с училища и детски градини в общината, партньори ощеса и СНЦ „АсоциацияИнтегро-гр.Разград“, ЦМЕДТ“Амалипе –гр.Велико Търново“ и „Национална мрежа на здравните медиатори“- тринеправителствени организации с доказан опит и добри резултати при прилагане на мерки за интеграция на етническите малцинства.