„Постъпилите проектни предложения са разработени съгласно насоките дадени от МТСП и спазват изискванията на чл.33 от Закона за насърчаване на заетостта, като съответстват на целите и приоритетите на Областната стратегия за развитие, областния и общински планове“, подчерта Мирослав Комитски.

Заетостта по програмите е в рамките на 5,5 месеца от 15.10.2016 г. до 31.03.2017 г., като общата стойност на финансовия ресурс за изпълнение им е 403 671 лв. осигурявайки заетост на 139 безработни лица. Целта е да се създаде възможности за трудова и социална интеграция на безработни лица, отдалечени от пазара на труда и стимулиране на социалната им активност.

Целевите групи включени програмата са: безработни младежи до 29 г; безработни лица над 50-годишна възраст; безработни лица с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация; хора с увреждания; продължително безработни лица; лица извън работната сила, желаещи да работят, в т.ч. обезкуражени лица. Дейностите в проектните предложения са насочени към поддържане и опазване на общинска и държавна собственост; комунално-битово обслужване, почистване на речни корита; ремонт и поддръжка на общинска пътна и улична мрежа;благоустройство на населените места и др.

Комисията утвърди Методика за оценка и подбор на подадените проектни предложения, разработени от областната и общинските администрации, за включване в Регионалната програма за заетост и обучение на област Враца - 2016 г.

По предложение на Комисията, в екипа за разработване на Регионална програма на областно ниво бяха включени директорите на Дирекции „Бюро по труда“ на територията на областта.

Заместник - областният управител запозна членовете на Комисията с новите текстове от Закона за насърчаване на заетостта и с промените в Правилника за неговото прилагане.