По нея школата могат да организират и различни инициативи в библиотеки и/или в съвместно с други училища и обществена библиотека. Целта на програмата е насърчаване на четенето, повишаване на грамотността и формиране умения за учене през целия живот.

По модула могат да кандидатстват всички държавни и общински училища, в които се обучават ученици от 1-ви до 12-ти клас. Документите и придружаващо писмо до дирекция „Учебници и училищна документация“ се подават в деловодството на МОН. В случаите, в които документите се изпращат по пощата или чрез куриерска фирма, важи съответно датата на пощенското клеймо или датата на изпращане. Училищата кандидатстват с формуляр по образец и приложение, които са достъпни на адрес: http://mon.bg/bg/100817 .

Екипът за управление на модула, определен със заповед на министъра на образованието и науката, ще разгледа, оцени, класира проектите в срок от 60 дни след крайната дата за подаване на документите и ще представи на просветния министър предложение за финансиране на класираните училища. Те могат да получат максимум 100 точки. Класирането ще става по низходящ ред, а списъкът с избраните школа ще де публикува на сайта на МОН. Дейностите по одобрите проекти ще започнат началото на следващата учебна година до 30-ти юни 2021 г.

Източник: monitor.bg