Регионалната политика на областния управител, свързана с подготовката на кадрите в средното образование, следва националната, като я адаптира за целите на област Враца за социално-икономическо развитие, свързани с изискванията на местния бизнес, стратегиите на общините, интересите на учениците и условията в училищата с прием след 7-ми клас.

До всички фирми на територията на област Враца са изпратени образци на заявки за планиране на необходимите кадри за 5-годишен период. За заявените кадри Областна администрация - Враца създава регистър, който ще послужи за разпределението на професионалните паралелки на територията на общините.

Определянето на вида на паралелките в средното образование ще се основава на политиките на МОН за повишаване процентното съотношение на приетите ученици в VІІІ клас в професионални гимназии и паралелки с професионална подготовка и преструктуриране на приемапо профили и професии в посока STEM профили, технически и ИТ професии.

В област Враца през настоящата учебна година бяха разкрити паралелки от защитените от държавата специалности от професии и специалности от професии с очакван недостиг на пазара на труда. Тенденцията за новия план-прием е такива да бъдат разкрити при заявени професии, за които има необходимост от ограничен брой кадри, но са определящи за развитието на малкия и среден бизнес.

На срещата в областния град, която днес се проведе във Враца, кметът на община Враца Калин Каменов и областният управител Малина Николова благодариха на работодателите за съвместните усилия, свързани с професионалното образование, създадените добри условия от тях за производствена практика, квалификацията на наставниците в предприятията и участието им в модернизирането на учебно-производствените бази.

Областният управител и кметът на Враца представиха и предприетите от областната и общинската администрация мерки за създаване на необходимите условия за бизнеса. Калин Каменов презентира ремонтираните в промишлените зони на града улици със средства от общинския бюджет. Малина Николова запозна участниците в срещата със стартирането на проект за изграждане на водоснабдителна и канализационна система в Източна промишлена зона със средства по Оперативна програма "Околна среда“.

След проведените срещи се очакват становищата на кметовете на общини и на областния управител за определяне на броя и вида на паралелките за Държавния план-прием 2019/2020 г., съобразно регионалната и общинските стратегии за развитие.