Физическите лица и едноличните търговци, които осъществяват патентни дейности, се облагат с годишен патентен данък за доходите от тези дейности, при условие, че оборотът на всяко лице за предходната година не превишава 50 000 лв. и лицето не е регистрирано по Закона за ДДС, с изключение на регистрация за вътреобщностно придобиване по чл. 99 и чл. 100, ал. 2 от ЗДДС. Данъчно задължените лица, които подлежат на облагане с патентен данък, подават декларация по образец, в която декларират до 31 януари на текущата година обстоятелствата, свързани с определянето на данъка. Ако дейността започне след тази дата, данъчната декларация се подава непосредствено преди започване на дейността.

Патентният данък се внася на четири равни вноски: за първото тримесечие на 2017 г. - до 31 януари, за второто - до 30 април, за третото - до 31 юли, а за четвъртото - до 31 октомври.

Данък сгради, такса смет, данъкът върху превозните средства и патентният данък могат да бъдат платени по няколко начина:

* в касата на Община Мездра - на Гише №1 в Центъра за услуги и информация на гражданите или чрез ПОС устройство;

* по банков път в Банка "ДСК": IBAN BG95STSA93008425414500, BIC код STSABGSF, Код на вид плащане: 44 14 00 - патентен данък, 44 21 00 - данък върху недвижимите имоти, 44 23 00 - данък моторни превозни средства, 44 24 00 - такса битови отпадъци;

* с пощенски запис;

* в офисите на "Изипей";

* в Обединена българска банка (ОББ);

* в кметствата по селата.