В указания срок - 20 февруари 2020 г., бяха подадени 39 заявления от сдружения на собствениците (СС). Комисията за оценка на подадените заявления, определена и утвърдената от кмета на община Мездра разгледа, оцени и класира подадените ЗИФП, с цел включването на многофамилни жилищни сгради в предвидените за кандидатстване проектни предложения на Община Мездра по горната процедура в рамките на допустимия финансов ресурс.

В резултат на извършената проверка на подадените заявления, комисията допусна до финансова и техническа оценка 37 СС и отстрани поради липса на наличие на административно съответствие,две - СС „Хемус, ул. „Христо Ботев“ №4 и СС „Димитър Благоев 2, ул. „Ал. Стамболийски“ №104-106.

Класирането на допуснатите СС е извършено съгласно условията на Процедурата за оценка на подадените ЗИФП, по низходящ ред. При наличие на еднакъв брой точки са отчетени описаните в процедурата и последователно прилагани обстоятелства, на които се дава приоритет:

1. Сгради, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно-повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж);

2. Сгради с по-голям брой самостоятелни обекти;

3. Сгради с по-висок процент енергийно спестяване по данни от представения енергиен сертификат;

4. Сгради, при които се очаква по-голям показател намаляване на емисиите на въглероден диоксид (CO2).

Комисията предлага Община Мездра да изготви максимално определените по тази процедура проектни предложения, а именно „не повече от три броя“, като за включване в тях се определят сгради по реда на класирането им, до изчерпване на определения по Процедурата за подбор на проекти „Енергийна ефективност в периферните райони-3“ максимален финансов ресурс.

Предвид определения максимален финансова ресурс, комисията предлага в трите проектни предложения, с които ще кандидатства Община Мездра, да бъдат включени първите 7 сгради в извършеното класиране, а именно:

1. СС „Каравелов 31“ с адрес: ул. „Любен Каравелов“ №31, получило 137 т. (при максимален брой точки 187);

2. СС „Оптимистите“, ул. „Св. Патриарх Евтимий“ №8 - 134 т.;

3. СС „Леденик 3, ул. „Христо Ботев“ №76“, ул. „Христо Ботев“ №72-74-76 - 125 т.;

4. СС „Блок 1, вх. А-Г“, ул. „Св. Патриарх Евтимий“ №35 - 125 т.;

5. СС „Мездра, ул. „Ал. Стамболийски“ №132, бл. 4“, ул. „Ал. Стамболийски“ №132, бл. 4 -125 т.;

6. СС „Искър“, ул. Христо Смирненски“ №70-72, ул. „Ал. Стамболийски“ №9 - 125 т.;

7. СС „Железничар“, ул. „Св. Патриарх Евтимий“ №4 - 120 т.

На база извършеното класиране, комисията предлага на кмета на община Мездра да сключи договор със съответните сдружения, съгласно приложенията в Насоките за кандидатстване по образец.

В срок до 21 април 2020 г. Община Мездра ще кандидатства пред Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. с максимално определените по тази процедура три проектни предложения, в които ще бъдат включени първите 7 сгради в извършеното класиране. Проектните предложения на Община Мездра ще се конкурират с тези на останалите 27 общини от четвърто ниво на националната полицентрична система.

Кои проектни предложения, подадени от въпросните общини, ще бъдат одобрени за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, ще реши Ръководителят на Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

С протокола от работата на комисията, определена в утвърдената от кмета на община Мездра Процедура за оценка на подадените заявления, можете да се запознаете на:

http://download.mezdra.bg/uploads/2020/04/SKM_C554e20040213200.pdf