По данни на регионалните здравни инспекции броят на лекарите, осъществяващи дейност като индивидуална практика за първична медицинска помощ, които не са придобили специалност "Обща медицина" и чиято регистрация подлежи на заличаване след 3 юни 2019 г. поради изтичане на законоустановения срок, е общо 568.

Лекарите, осъществяващи дейност като групова практика за първична медицинска помощ, които не са придобили специалност "Обща медицина" и чиято регистрация подлежи на заличаване след 3 юни 2019 г., са общо 105.

Не малка част от общопрактикуващите лекари изпитват затруднение при изпълнение на изискването за придобиване на специалност "Обща медицина" в определения от закона срок, тъй като се налага да отсъстват от практиката си за времето на обучение и са изправени пред невъзможността да намерят заместник за времето на отсъствието.

Този проблем е най-често срещан при практиките на общопрактикуващи лекари в отдалечени и труднодостъпни райони, поради което тези лекари са обективно затруднени да провеждат обучението си за придобиване на специалност "Обща медицина" в законоустановените срокове.

С предлаганите промени се цели да се предотврати закриването на голям брой практики за първична медицинска помощ, особено в отдалечени и труднодостъпни райони, и да се гарантира достъпът на населението до първична медицинска помощ.

Със законопроекта се предлага лекарите, които до 3 юни 2019 г. не са придобили специалност "Обща медицина", но са започнали обучение за придобиване на тази специалност, да продължат да осъществяват дейност като индивидуална или групова практика за първична медицинска помощ за срок от 4 години от влизането в сила на закона.

Предлага се и удължаване на срока за лекарите, които до 3 юни 2019 г. не са зачислени за придобиване на специалност по обща медицина да могат да продължат да работят като индивидуална или групова практика за първична медицинска помощ за срок от 4 години от влизането в сила на този закон, при условие, че започнат обучение за придобиване на специалност "Обща медицина" в срок до една година от влизането в сила на закона.


Източник: news.bg