Екип експерти на РИОСВ – Монтана и Регионална лаборатория (РЛ) – Монтана са извършили проверка на място. Обходен е участък от устието на река Берковска в река Бързия до 100 метра над мястото на заустване на отпадъчните води от предприятието, включително и на река Шабовица (вливаща се в р. Берковска след заустването). Констатирано е, че водите на реките Берковска и Шабовица са мътни вследствие на снеготопене. Взети са две проби от повърхностни води на р. Берковска – преди и след заустването, както и проба от отпадъчните води на предприятието.

Резултите от експресния анализ не показват отклонение от нормалните стойности, характерни за реката. Възложено е изпитване на трите проби в РЛ – Монтана.