Припомняме, че след направена проверка на РДНСК – Враца е издаден Констативен акт за започване на производство за спиране на строителството и забрана на достъпа до строеж или до част от строеж от четвърта до шеста категория с нарушения по смисъла на чл. 224, ал. 1 от ЗУТ.

В Констативния акт се посочва, че въпросният обект "Сграда със смесено предназначение и подземен паркинг - II-ри етап Корпус А (по СК) между оси 1 и 9" се изпълнява при съществени отклонения от одобрените на 18.09.2008 г. инвестиционни проекти - без одобрен инвестиционен проект за измененията от главния архитект на Община Мездра и без Заповед за допълване на Разрешение за строеж №149/18.09.2008 г. по реда на чл. 154, ал. 6 от ЗУТ.

Днес служители на РДНСК - Враца установиха, че строителните работи на строежа продължават, въпреки издадената заповед, а поставените преди ограничителни ленти – премахнати.