Това става ясно от Решение от 04.01.2021г. на Върховният административен съд на Република България. Със същото е потвърден изцяло Акта за установяване на публично държавно вземане от 27.09.2019 г., издаден от директора на Басейнова дирекция „Дунавски район“ – гр. Плевен, с който е установено, че дружеството има изискуеми вземания срещу Община Мездра в горния размер, произтичащи от незаплатени дължими такси по Закона за водите.

Като титуляр на разрешително от 2011г., Община Мездра не е подавала декларации и справки – отчети за заустени води за периода 01.01.2012г. – 01.03.2016г. по първото разрешително и за добити води по второто разрешително за периода 26.03.2015г. – 19.12.2018г, съгласно Закона за водите.

От Басейнова дирекция „Дунавски район“ – Плевен е започнато административно производство, като на Община Мездра е изпратено уведомително писмо и е отправена Покана за доброволно изпълнение.

С писмо от юли 2019 г. Община Мездра е направила възражение за погасяване по давност на вземанията за периода преди 01.01.2014г. и искане да не бъде издаван такъв акт. В писмото е посочено, че на 09.02.2016г. между Асоциация ВИК и „ВИК“ ООД - Враца е сключен Договор за стопанисване на ВИК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, в сила от 01.03.2016г. със срок на действие 15 години.

В Констативен протокол, съставен от комисия, за извършване на проверка по наличните документи, установяване на платените и дължими такси от титулярите на разрешителните, е посочено, че поради неподаване на задължителните декларации по Закона за водите, задължението е изчислено на база разрешено годишно водно количество.

ВАС е уважил погасителна давност за задълженията от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. , но е приел, че в останалата си част, искането за погасяване на задълженията е неоснователно, тъй като публичните вземания се погасяват с изтичането на 5-годишен давностен срок.

Въз основа на така направените констатации, Басейнова дирекция „Дунвски Район“ – Плевен е издала АУПДВ, в който е определен общ размер на дължимите такси за двете разрешителни за периода 01.01.2013г. -19.12.2018г. от 48 495,45 лева.

В своето решение ВАС е приел, че задължението за заплащане на таксата за водовземане от подземни води, е на Община Мездра.

По отношение на разрешително за ползване от Община Мездра на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни и ползване на река Върбешка /Боденска/ бара, съдът е приел, че таксите за замърсяване са правилно определени.

Община Мездра е осъдена да заплати в полза на Басейнова дирекция „Дунавски район“ - Плевен и разноски за касационното производство в размер на 89,21 лева.

Така само по този казус заради отлагани плащания общината дължи близо 50 000 лева, които във време на извънредната ситуация, биха могли да бъдат използвани за много по-благородни цели.

Като се вземат предвид и десетките финансови корекции, наложени на Община Мездра от управляващите органи по проектите, отчетени през предния мандат като успешни, интерес буди въпроса с колко е ощетена общината в действителност от стила на управление на Генади Събков.