Комисията, назначена със заповед на началника на Регионалното управление на образованието - Враца, реши:

I. Допуска до конкурс следните кандидати:

 • Анелия Цветанова Лалова
 • Валери Евгениев Андреев
 • Веселин Ненчев Ненов
 • Вилия Илиева Димова
 • Марианела Цветанова Александрова– Симова
 • Мария Костова Йотова
 • Таня Иванова Николова
 • Христинка Василева Минова
 • Цветелина Богданова Опрова
 • Цветомила Аврамова Христова

II. Не допуска до конкурс следните кандидати, с мотиви, както следва:

 • Галина Николаева Яхова - Кандидатът не отговаря на изискванията по т. 8 от раздел II, изискващ същият да има не по-малко от 5 години учителски трудов стаж за заемане на длъжността.
 • Светла Стоянова Петрова - Кандидатът не отговаря на изискванията по т. 7 от раздел II. Т. е. придобитото от лицето образование и професионална квалификация (начален учител и учител в помощно училище - от Институт за детски и начални учители „Н. К. Крупская“ - София) не позволяват формиране на норма на преподавателска работа в училището, за което се кандидатства. Последващата придобита квалификация е по специалност "Начална училищна педагогика“, образователно-квалификационна степен ОКС - бакалавър от ВТУ „Св. св.Кирил и Методий“, която отново не дава възможност за формиране на норма на преподавателска работа в професионална гимназия.

Писменият изпит тест ще се проведе на 25 юни 2018 г. от 10:00 часа в залата на третия етаж в Регионалното управление на образованието - Враца, ул. „Софроний Врачански” №6.

Кандидатите следва да се явят 30 минути преди началото на писмения изпит тест ида носят документ за самоличност.