Въвеждането на новите Е-адреси се отнасят с вменените нови задължения на лицата, уреждащи превози или внос на отпадъци в Република България, както и нови отговорности на Регионалните инспекции по околната среда и водите,информираме всички заинтересовани лица следното:

За предоставяне на информация от юридическите лица в РИОСВ – Враца са създадени следните нови електронни адреси:

riosv_vr_annex7@m-real.net, на който получателите на отпадъци, попадащи в контролния обхват на инспекцията да изпращат по електронна поща не по-късно от деня на натоварване копие на попълнен формуляр по Приложение VII на Регламент (ЕО) № 1013/2006, подписан в поле 12, както и декларация с която декларират, че в състава на транспортираните пластмасови и хартиени отпадъци съдържанието на други материали, примеси или замърсители, не е повече от десет тегловни процента за конкретната пратка;

riosv_vr_movement-document@m-real.net, на който в съответствие с изискванията на чл. 16 от Регламент (ЕО) № 1013/2006 /Регламента/, дружествата с издадени съгласия по нотификации за трансграничен превоз на отпадъци да изпращат информация преди началото на всеки превоз, след получаването на отпадъците и след тяхното крайно оползотворяване (Приложение I Б от Регламента).