Комисията за защита от дискриминация (КЗД) е български национален независим специализиран държавен орган за предотвратяване и защита от дискриминация и провеждане на държавната политика в областта на равните възможности и равното третиране на всички граждани на територията на Република България. Тя представлява „национален орган за равенството“, какъвто имат всички страни членки на ЕС.

Различията между хората, основани на пол, раса, етнос, религия, обществено положение, както и на какъвто и да било друг признак, не могат и не бива да бъдат причина за неравенство, привилегии или каквито и да било други прояви на нетолерантност. За постигането на тази нелека задача, са необходими усилията на цялото гражданско общество.

Регионалният представител на Комисията консултира хората, срещу които се проявява дискриминация, нарушават се граждански им права и им оказва методическа помощ при подаване жалба, ако това е необходимо.