Проектът включва създаване на три нови за Община Белоградчик социални услуги – Център за обществена подкрепа, Дневен център за подкрепа за деца с увреждания и техните семейства и Център за настаняване от семеен тип в общинския център. Проектът е насочен към успешното продължаване на процеса на деинституционализация чрез замяна на институционалния модел на грижа с грижа в близка до семейната среда в общността, гарантирайки правото на децата на достъп до качествена грижа и услуги в общността според индивидуалните им потребности. С реализацията му, Община Белоградчик има за цел да открие три нови адекватни и ефективни социални услуги, които да допринесат за прекратяването на институционалния модел на грижа за деца. Обектите на инвестицията се реализират на територията на град Белоградчик, в имоти общинска собственост.

Свещеноиконом Рафаил отслужи водосвет, след което кметът Борис Николов акцентира върху развиването на разнообразни услуги и дейности в ЦОП за превенция на изоставянето на децата, което изисква разкриване на такъв в гр. Белоградчик, чрез който постепенно да се обхванат децата и семействата в риск по цялата територия на общините Белоградчик и Чупрене. Той завърши с думите, че това ще бъдат едни много добри бази, плод на съвременно строителство и предоставящи прекрасни условия.Белоградчик е избран на база извършен анализ от Агенцията за социално подпомагане. Взети са предвид броя на децата с увреждания живеещи в семейна среда в града и околните селища, броя приемни семейства, както и семейства нуждаещи се от друг вид подкрепа в общността. Оценени са съществуващите в общината Дом за деца ДДЛРГ и Преходно жилище.

От името на фирмата изпълнител госпожа Панайотова благодари за добрата комуникация и разбиране със служителите от общинска администрация и изказа уверение, че жилищата ще се използват по най-добрия начин и съобразно своето предназначение.