Занапред финансовото подпомагане на клубовете ще бъде съобразено и с това дали даден клуб има състезатели, намерили място сред 10-те най-добри спортисти и "Отбор на годината”, като съобразно класирането им ще се дават допълнителни бонус точки.

Към документите за финансово подпомагане на клубовете се добавят още три - удостоверения, издадени от компетентните органи, за липса на задължения към държавата и към Община Мездра и служебна бележка от Общинското предприятие "Чистота” за липса на задължения за извършен транспортен превоз.

Експертният съвет разгледа и Правила за условията и реда за финансово подпомагане на спортните и туристическите прояви, включени в Общинския спортно-туристически календар. С тях се определят условията и реда за финансово подпомагане на проявите, включени в календара, както и реда за финансово отчитане на спортните клубове и туристическите дружества, получили целеви средства от общинския бюджет за организирането на тези прояви.

Съгласно тези правила в спортно-туристическия календар могат да се включат само по две общински състезания или турнири и една национална проява, организирани от даден спортен клуб в партньорство с Община Мездра, които да бъдат финансирани изцяло или частично от общинския бюджет. Изцяло или частично ще бъдат финансирани ежегодно и два туристически похода в страната, предложени от инициативната група по туризъм и одобрени от експертна комисия.

Крайният срок, в който спортните клубове и туристическите дружества могат да внесат в деловодството на Общината своите предложения за включване на спортни или туристически прояви в календара, е до 15 декември всяка година.