В тях се осъществяват следните дейности:

  • Медицинско обслужване на пациенти със съмнение за COVID-19, в което се преглеждат пациенти, както насочени от ОПЛ, така и самонасочили се, независимо от здравноосигурителният им статус;
  • Медицинско обслужване на здравноосигурени лица (ЗОЛ) с потвърденCOVID-19, съответно поставена основна диагноза с код U07.1, верифициран в Националната информационна система за борба с КОВИД 19, с лека или лека към средна степен на тежест на заболяването, при следните условия:

- Екип състоящ се от лекар и специалист по здравни грижи от лечебното заведение обслужва, както ЗОЛ, насочени с „Медицинско направление за консултация или провеждане на съвместно лечение“ (бл. МЗ-НЗОК №3), така и на самонасочили се ЗОЛ;

- извършване до 2 (два) прегледа от лекаря - специалист, работещ по договора с НЗОК, на един ЗОЛ в рамките на 10 календарни дни, от датата на доказване на заболяването, които включват и измерване на кислородна сатурация и ЕКГ;

- при необходимост и по преценка на лекуващия лекар при преглед на пациента, се назначават с „Направление за медико-диагностична дейност“ (бл. МЗ-НЗОК № 4) следните изследвания: ПКК, CRP, ALAT, креатинин, фибриноген; рентгенография на гръден кош и бял дроб; микробиологично изследване на гърлен секрет, носен секрет, храчка;

- прегледът и назначените изследвания се отразяват в амбулаторен лист като посещение за консултация с основна диагноза с код U07.1 и се включват в ежемесечния електронен отчет на съответния лекар, осъществил дейността, по реда на НРД за медицинските дейности за 2020-2022 г.;

При необходимост лекуващият лекар от тези кабинети може да назначи лекарствени продукти за домашно лечение, показани за състоянието на пациента, посочени в позитивния лекарствен списък по чл. 262, ал. 6, т. 1 от ЗЛПХМ (Еnoxaparin, Clopidogrel, Dexamethasone,Cefuroxime, Azithromycin, Levofloxacin, Budesonide).

Лечебните заведения и адресите, на които функционират специализираните кабинети, са както следва: