Съдия Даниела Дончева даде положителна оценка за работата на Окръжен съд – Враца през отчетния период. Тя изказа благодарност на съдия Веселка Иванова, и. ф. административен ръководител – председател на Окръжен съд – Враца и на заместник председателя съдия Евгения Симеонова, които в последните три години са ръководили съда по един достоен начин. Благодарности за добре свършената работа към тях поднесе и съдия Надя Пеловска – Дилкова – административен ръководител – председател на Окръжен съд – Враца.

През 2021 г. в Окръжен съд - Враца са постъпили за разглеждане общо 1474 граждански, наказателни, търговски и фирмени дела. От общо постъпилите дела първоинстанционните са 888 бр., а въззивните - 586. Заедно с останалите несвършени към 01.01.2021 г. - 284 дела, през 2021 г. на производство са стояли за разглеждане общо 1 758 дела. Делата за разглеждане през отчетния период са с 243 повече в сравнение с тези от 2020 г., които са били 1 524. През изминалата година новопостъпилите дела са със 195 повече в сравнение с 2020 г. От стоящите за разглеждане през годината 1758 дела, наказателните са 716 (при 537 дела през 2020 г.), търговските - 311 и две фирмени (при 253 търговски и едно фирмено през 2020 г.), а гражданските са били 729 (при 733 дела през 2020 г.). Тези дела са гледани от по-малко съдии от предходната година. В края на отчетния период те са били 11, в сравнение с 2020 г., когато магистратите са били 16. Причините за това през изминалата година съдиите да работят в намален състав са няколко: пенсионирането на двама съдии, преместването на младши съдия от Окръжен съд – Враца в Районен съд – Враца, продължителен отпуск по болест на двама от съдиите и смъртта на един съдия. От началото на 2021 г. съдиите от Окръжен съд-Враца са разпределени в две отделения – гражданско и наказателно. Съществуващото до този момент търговско отделение е обединено с гражданското отделение. В Окръжен съд - Враца работят високо квалифицирани магистрати, като с изключение на встъпилата в началото на 2021 г. съдия Ана Ангелова и младшия съдия Камелия Колева, всички останали са с придобит на място ранг „съдия във ВКС и ВАС”.

Надя Пеловска – Дилкова – административен ръководител – председател на Окръжен съд – Враца
Надя Пеловска – Дилкова – административен ръководител – председател на Окръжен съд – Враца © Окръжен съд – Враца

Действителната средномесечна натовареност на съдиите през 2021 г. по реално зает щат на обща база дела на производство (тоест постъпили дела и дела останали за разглеждане от предходната година), е 10.59 дела месечно на един съдия. За сравнение през 2020 г. са били 8.31 броя дела месечно на един съдия. През 2021 г. поотделениятазинатовареност е съответно 10.22 броя дела за наказателните съдии и 11.19 броя за гражданските и търговските съдии. Допълнително натоварване за съдиите произтича и от участието им в помощни атестационни комисии за атестиране на районните съдии, като тази дейност е изключително времеемка.

Към края на годината в Окръжен съд - Враца работят 38 съдебни служители.

През 2021 г. в съда са постъпили 781 граждански и търговски дела, от които 199 търговски дела, две фирмени дела, 78 граждански дела І инстанция, 334 въззивни граждански дела, 35 първоинстанционни частни граждански дела и 133 частни граждански дела ІІ инстанция. Постъпилите наказателни дела са общо 693,от които 57 от общ характер І инстанция, 464 частни наказателни І инстанция, 53 въззивни наказателни дела, 66 частни наказателни дела ІІ инстанция, 52 частни наказателни дела - разпити пред съдия и 1 бр. административно наказателен характер дело.

По Закона за специалните разузнавателни средства през 2021 г. са образувани 16 дела. Общият брой разрешения за употреба на специални разузнавателни средства през 2021 г. е 16. Няма постановени откази и прекратени дела. Даденитеразрешения са били за 11 лица.Разрешените СРС през предходните две години са 4 бр. за 2020 г. и 14 бр. за 2019 г.

През 2021 г. са приключили общо 1383 дела, от които 692 граждански - І-ва и ІІ-ра инстанция, търговски и фирмени дела, и 691 броя наказателни - І и ІІ-ра инстанция. В срок до 3 месеца са приключили 1 181 броя дела или 85.00%.

В Окръжен съд-Враца през изминалата година са свършени общо 267 броягражданскии търговски дела І инстанция. В тримесечен срок от образуването им са свършили 54.70% от първоинстанционните граждански дела /без частните граждански/. Основните причини да не приключват по-голям брой първоинстанционни граждански дела в тримесечен срок са обективни и са свързани със спецификата на самия граждански процес и минимално необходимите периоди от време за извършване на необходимите процесуални действия. И през отчетната година една от причините за забавяне при разглеждането на гражданските и търговските дела остава пандемичната обстановка и произтичащите от нея отлагания на дела, поради заболявания или поставяне под карантина на съдии.

През 2021 г. сасвършени 573 наказателни дела І инстанция. През отчетната година са свършени 56 броя наказателни дела общ характер, от които48 броя в срок до 3 месеца, което в процентно съотношение представлява86 %. От свършените дела от общ характер, със съдебен акт по същество са приключили 20. Прекратените производстваса 36, от които - 29 със споразумения по чл.382 от НПК, 3 със споразумение по чл. 384 от НПК, 2 са върнати за доразследване и 2 по други причини. В края на годината са останали висящи 11 дела от общ характер.

През отчетния период са свършени 464 броя частни наказателни дела І инстанция, в които са включени и делата за разрешения по ЗСРС, от коитов тримесечен срок - 463 бр. или 99.69 %.

За годинатаса образувани 57 наказателни дела от общ характер. През 2020 г. постъпилите наказателни дела от общ характер са били 58, а през 2019 г. - 50. Изводът, който може да се направи е, че при постъпилите през отчетната 2021 г. НОХД се наблюдава устойчивост в сравнение с 2020 г. и леко увеличение в сравнение с 2019 г.

Анализът на наказателните дела от общ характер, които са постъпили през изминалата година показва, че най-голям е относителният брой на делата, образувани за общоопасни престъпления - 24, следвани от дела за престъпления против стопанството -12, дела за престъпления против личността - 10, дела за престъпления против дейността на държавните органи и обществените организации – 10 и едно дело за престъпления против собствеността.

© Окръжен съд – Враца

И през 2021 г. няма наложени наказания„доживотен затвор без право на замяна” и "доживотен затвор". На „лишаване от свобода” над 10 г. до 30 г. са осъдени 5 подсъдими. На 3 лица са били наложени наказания „лишаване от свобода” над 3 г. до 10 г.На 46 лица са били наложени наказания „лишаване от свобода” до 3 години, като за 36 от тях е приложен институтът на условното осъждане и изтърпяването на наказанието е отложено за определен изпитателен срок.

В Окръжен съд - Враца през 2021 г. са постановени 5 оправдателни присъди. За същия период са образувани 6 броя наказателни общ характер дела за престъпления, квалифицирани като корупционни. Всички те са приключили с осъдителни присъди.

От постъпилите 57 броя НОХДс определение от разпоредително съдебно заседание са прекратени и върнати за доразследване на прокуратурата 2 броя първоинстанционни дела.

През годината са обжалвани общо 112 съдебни актове, постановени по общо 267 граждански дела І инстанция, включително частно граждански дела І инстанция, търговски и фирмени дела. Обжалваните съдебни актове по първоинстанционни граждански и частни граждански дела са 25. От върнатите през годината от инстанционен контрол актове - решения и определения по първоинстанционни граждански и частни граждански дела, потвърдените актове са 10, изцяло отменени са 3 броя и 4 броя са изменени. Обжалвани са и 87 броя съдебни актове по търговски дела. Върнатите през годината от обжалване съдебни актове са общо 81 бр., от които потвърдените са 42 бр., изцяло отменените са 18 броя и 20 броя са изменени.

През 2021 г. са обжалвани 67 съдебни актове, постановени по първоинстанционни наказателни дела. Върнатите през годината от обжалване съдебни актове са общо 70 бр., от които потвърдените са 54 бр., отменени са 7 броя съдебни актове и 9 броя са изменени.

През отчетния период в Окръжен съд - Враца са постъпили общо 586 броя въззивни граждански и въззивни наказателни дела, в т.ч. частно граждански делаичастно наказателни дела ІІ инстанция. В сравнение с предходните две години се наблюдава намаление на постъпленията на въззивни граждански и наказателни дела в сравнение с 2020 г., когато те са били 601 броя и 2019 г. - 764 бр. Стоялите за разглеждане през 2021 г. въззивни дела са общо 689 бр., 707 брой дела на производство е имало през 2020 г. и 829 броя дела през 2019 г. Свършените през годината въззивни граждански и наказателни дела, в т.ч.въззивни частни, са общо 543 броя. В края на отчетния период висящи са останали общо 146 въззивни дела.

През 2021 г. в Окръжен съд - Враца са постъпили общо 467 въззивни граждански и въззивни частно-граждански дела. Останали несвършени дела в началото на годината са били 95 броя или общо делата за разглеждане през годината са били 562 броя. Свършени през годината са общо 425 въззивни граждански и въззивни частни граждански дела.

През същата година са образувани общо 119 броя въззивни наказателни дела, от които 53 броя въззивни наказателни дела и 66 броя частни наказателни дела ІІ инстанция. Сравнителният анализ за 3-годишния период, касаещ постъплението на въззивни наказателни дела, включително и частни наказателни дела ІІ инстанция показва, че спрямо предходната 2020 г. постъплението на въззивни наказателни дела се е увеличило, а спрямо 2019 г. постъплението е устойчиво. Заедно с останалите несвършени към 01.01.2021г. 8 бр. въззивни наказателни дела, общо разгледаните през годината дела от този характер са били 127 броя. Свършените през годината въззивни наказателни дела са 118, от които 51 въззивни наказателни дела и 67 частни наказателни ІІ инстанция. През отчетния период в тримесечен срок са приключили 75% от въззивни наказателни дела. Тези резултатите са увеличени спрямо 2020 г., когато този процент е бил 57%Процентът на свършените втримесечен срокчастни наказателни дела ІІ инстанция е 100%.

През отчетния период в Окръжен съд - Враца са обжалвани 60 съдебни актове по свършените през годината въззивни граждански дела, включително и частно граждански дела ІІ инстанция. От върнатите през годината от обжалване дела, потвърдени са 13 съдебни актове, не е допуснато касационно обжалване на 19 съдебни актове, отменени са 8, а изменени са 6 съдебни актове.

През отминалата година в Окръжния съд са обжалвани 5 съдебни актове по наказателни дела въззивна инстанция. От върнатите през годината от обжалване дела2 броя съдебни актове са изцяло отменени.

Към 31.12.2021 г. останалите висящи дела в Окръжен съд-Враца са общо 375 бр., от които: 25 бр. наказателни дела, 191 граждански дела и 159 търговски дела. Останалите висящи в края на отчетния период дела представляват 21.33% от разгледаните през годината дела.

През отчетната година не са извършвани тематични, планови или извънредни проверки на дейността на Окръжен съд - Враца от страна на Инспектората на ВСС.

На територията на Врачански съдебен окръг работят пет районни съдилища в градовете Враца, Бяла Слатина, Козлодуй, Мездра и Оряхово. През годината правосъдие в тях са осъществявали 34 районни съдии. През 2021 г. в районните съдилища от съдебния район на Окръжен съд - Враца са били разгледани общо 14 550 дела, (при 12 736 бр. през 2020 г. и 15 082 бр. дела през 2019 г.). Свършени са общо 12 937 дела, при 11 453 бр. за 2020 г. и 13 755 бр. за 2019 г.

При отчитане на действителната средна натовареност в окръга за 2021 г. един районен съдия е разгледал 508 дела и е решил 452 дела, което показва увеличени на натовареността спрямо 2020 г. и намаление спрямо 2019 г. Най-голяма средна действителна месечна натовареност по разгледани дела през годината има в Районен съд - Бяла Слатина - 52.85, следван от Районен съд - Козлодуй – 52,08 дела, Районен съд Враца - 41.29 дела, Районен съд - Оряхово – 37,57 дела и Районен съд - Мездра - 34.54.

„Безспорно е, че пандемията се отрази на работата на съда, безспорно е и, че се отрази намалението в заетия щат на съдиите, но въпреки това резултатите за изминалата година са много добри. Приоритет през настоящата година трябва да бъде възстановяването на достигнатите преди пандемията срокове за разглеждане и приключване на делата“ – обобщи Надя Пеловска – Дилкова, административен ръководител - председател на Окръжен съд – Враца.