Пълният текст на проектите на заповеди е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/ , тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“ и на страницата на РИОСВ – Враца - https://riosv.vracakarst.com/ , в тема „Природа“, подтема „Натура 2000“, откъдето може да бъдат достъпни. Проектите на заповеди са на разположение и в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите Враца (гр. Враца, ул. „Екзарх Йосиф“ № 81).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проектите на заповеди режими.