Румен Антов
Румен Антов

И за трите лечебни заведения предложеното в докладните е досегашните им ръководители да останат по местата си за още един мандат от по три години, поради показани добри мениджърски качества. В докладните на Румен Антов е посочено, че действието на договорите може да бъде продължавано от страните по него с нарочно писмено споразумение, подписано от страните след решение на упражняващия правата на собственост в едноличното дружество - Общински съвет - Враца, при условията на чл. 63, ал. 4 от Закона за лечебните заведения.

След влизането на предложенията в режим на гласуване, съветниците ще решат дали д-р Костадин Шахов, д-р Григор Томов и д-р Надя Иванова ще продължат да ръководят трите специализирани лечебници, които са важни за здравето не само на врачани.