Ще бъдат разгледани и три докладни записки, внесени от кмета Иван Аспарухов, относно промяна в решение за ползване на кредит от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД за изпълнение на проект по ОП „Региони в растеж“ и разделно събиране на битови отпадъци.

Третата докладна записка е във връзка с искане от директора на ОД „Земеделие“ – Враца - Л. Лазарова, за предоставяне имотите – полски пътища, включени в заповеди, съгласно Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, за разпределяне на масивите за ползване им в землищата на община Мездра по цена в размер на средното годишно рентно плащане за съответните землища.