Нуждаещите се от предоставянето на грижи в домашна среда по Програмата, могат да бъдат хора от 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ и хора на възраст над 65 г. в невъзможност за самообслужване, но не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Република България.

За целите на Програмата „хора на възраст над 65 г. в невъзможност за самообслужване са лица, които са навършили 65-годишна възраст към момента на подаване на заявлението за включване в Програмата; живеят сами и/или нямат близки и роднини, които да им оказват подкрепа, и не могат самостоятелно да задоволяват своите ежедневни потребности от битов характер (пазаруване, приготвяне на храна, хранене, поддържане на лична хигиена и хигиена на дома).

Основно изискване съм кандидатите за домашни помощници е, че задължително трябва да са регистрирани като безработни лица в Бюрото по труда.