Кандидатите следва да предложат и проектно решение за отводняване, което да осигури оттичане на повърхностните и подпочвени води. Прогнозна стойност на обществена поръчка е 517 210 лв. без ДДС., като дейностите трябва да приключат за 170 дни. Крайният срок за подаване на офертите е до 17 ч. на 20 март.

Местната администрация обяви и обществена поръчка за „Инженеринг-проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор във връзка с рехабилитация на съществуваща транспортна връзка /бул. „Европа“/ в кв.1 по плана на ж.к. „Сениче“ и „Дъбника“ и по плана на кв. Кулата“. Съгласно регулационния план на Враца има нереализирана регулация, която налага да се направи транспортна връзка с бул. „Европа“ и бул. „Христо Ботев“, за да се осигури достъп до двете нови предприятия, чието откриване предстои. Съществуващата асфалтова настилка е в лошо състояние, изпълнявани са множество кърпежи и прокопавания, вследствие на което е нарушена нейната цялост, а това е повлияло негативно на носимоспособността и равността на пътното плато.

Прогнозната стойност на обществената поръчка е 1 133 078 лв. без ДДС, а продължителността на заложените дейности отново е 170 дни. Срокът за получаване на оферти изтича в 17 ч. на 24 март.

Община Враца пусна обществена поръчка и за благоустрояване на пространството при блокове „Орбита“ с номера 11, 12 и 13 в кв. 48 по плана на ж.к. „Дъбника“. Предвижда се изграждане на нова улица, тротоар и бордюрни ивици към нея, както и обособяването на самостоятелна площ за паркиране на МПС. Едно от изискванията на възложителя е да се предложи проектно решение за ново улично осветление /успоредно на тротоара/ и отводняване, което да осигури оттичане на повърхностни води.

Прогнозна стойност на инженеринг-проектиране, СМР и осъществяване на авторски надзор е 91 666 лв. без ДДС, от които 2 083 лв. за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Технически проект“, 416 лв. за упражняване на авторски надзор и 89 166 лв. за изпълнение на строително-монтажните работи. Крайният срок за получаване на оферти по този проест изтича до 17 ч. в понеделник, на 9 март.