Регулярно в кварталите на града ще се организират изнесени приемни от местната администрация, чиято основна цел е да информират живущите и да отговарят на въпроси, свръзани с правилното оползотворяване на отпадъци от домакинствата.

Експерти от Община Враца ще запознаят собствениците на обекти и всички юридически лица с възможностите за лесно и регламентирано депониране на хартиени отпадъци, опаковки и други, генерирани от търговската дейност.

През месец септември ще бъде разкрит и дежурен телефон за подаване на сигнали/въпроси от гражданите, свръзани основно с изхвърлянето на отпадъци.

Успоредно с провеждането на информационната кампания, ще се извършват и съвместни проверки от Инспектората и експерти от местната администрация за спазването на действащите наредби във Враца.