Проектът предвижда да бъде построена нова и мултифункционална сграда, която да отговори на нуждата от материална база, подходяща за осъществяване на дейности и мероприятия, които нямат аналог и досега не са провеждани на територията на Общината, както и предоставяща по-добри условия за развитие и разширяване обхвата на досега извършваните дейности.

По проекта ще бъде осъществена и активна международна дейност с цел обмяна на опит и повишаване квалификацията на екипа на Центъра и качеството на реализираните мероприятия. На местно ниво ще бъдат осъществени множество нови дейности, които да осигурят многообразие и да предизвикат интерес, мотивация и ангажираност в младежката общност, както и ще бъдат продължени и доразвивани съществуващи дейности на Центъра.

Ще бъде разширен териториалният обхват, с цел включване на по-голям брой младежи, включително на представителите на уязвимите групи, в организираните от Младежки център – Враца мероприятия, отговаряне на техните стремежи и нужди чрез провеждане на редица обучения, информационни кампании, спортни и социално насочени дейности и справяне с характерните за Област Враца икономически и социални проблеми, пред които се изправя младежката общност, като безработица, неинформираност, ниско качество на образованието, недостатъчно младежки пространства и други.