© Община Видин

Проектът стартира на 1.02.2021 г. и ще приключи на 28.02.2022 г. Той се изпълнява по Договор BG05M9OP001-6.002-0024 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и е на обща стойност 1 009 472,88 лв.

Проектът е в две направления. Дейностите в Направление 1 включват подкрепа за минимум 168 възрастни хора, както и хора от други уязвими групи, чрез предоставяне на здравно-социални услуги по график до 2 часа на ден за срок от 12 месеца. Тези услуги се изпълняват от деветнадесет домашни помощници, три медицински специалисти, двама социални работници, психолог и други.

По Направление 2 проектът цели превантивни мерки за ограничаване на заразата в социалните услуги и финансово обезпечаване, което допринася за опазване здравето както на потребителите, така и на служителите, предоставящи тези услуги. Превенцията на COVID-19 се осъществява посредством извършване на следните дейности: осигуряване на лични предпазни средства на персонала; мерки за дезинфекция на сградния фонд на социалните услуги; осигуряване на техника с цел адаптиране и приспособяване на средата на социалните услуги. В рамките на Направление 2 са назначени на трудов договор над 45 лица помощен персонал на длъжност „социален асистент“. Те дезинфекцират, почистват сградите, в които се предоставят социални услуги, делегирани от държавата дейност, като изпълняват и други помощни дейности.

Персоналът в социалните услуги спазва всички противоепидемични мерки. Към момента служителите работят при изключително натоварване, но продължават да предоставят качествени и безопасни услуги на потребителите. Подкрепата, която се оказва, се изразява в допълнителни средства за възнаграждения на служителите под формата на извънреден труд и/или втори трудов договор и допълнителни заплащания по националното законодателство.

За персонала са осигурени необходимите лични предпазни средства. Въведени са допълнителни мерки за дезинфекция на сградния фонд, с цел превенция на коронавирусната инфекция. Персоналът на услугите ще бъде тестван за COVID-19, при нужда.