Административното производство е образувано във връзка със жалба, подадена от Община Мездра, против решението на заместник-министъра и ръководител на УО на ОПРР, с което е прекратено производството относно проектното предложение на Община Мездра за саниране на Дома на железничаря. Прието е, че то не отговаря на изискванията за списъка от документи, които следва да се приложат, тъй като за обекта, предмет на предложението, не е представен документ, който безспорно да установява, че е общинска собственост.

В жалбата се твърди, че постановеното решение е незаконосъобразно, тъй като противоречи на материалния закон, допуснати са съществени нарушения на административно-производствените правила и не съответства на целта на закона. Заявява се, че при депозиране на проектното предложение същото е било окомплектовано с Акт за общинска собственост по отношение на обекта, за който се предвижда внедряване на мерки за енергийна ефективност и неправилно ответникът е приел, че е налице спор за правото на собственост върху него с оглед недовършената процедура по отписването му от обектите-държавна собственост.

Изтъква се, че Оценителната комисия и ответникът изобщо не са обсъдили направеното от жалбодателя възражение и изложените в него факти и обстоятелства, които недвусмислено доказват, че е изпълнено условието по критерий №6. Прави се искане за отмяна на решението и връщане на преписката на административния орган за продължаване на действията по подаденото проектно предложение.

Ответникът по оспорването - заместник-министър на МРРБ и ръководител на УО на ОПРР, в писмено становище оспорва жалбата и иска същата да остане без уважение. Изтъква съображения, че решението е издадено от компетентен орган, в предписаната писмена форма и е мотивирано, тъй като съдържа анализ на всички събрани доказателства.

Заявява, че решението съответства на приложимите материалноправни разпоредби и на целта на закона, тъй като при непълнота на представените документи, посочени в Насоките за кандидатстване, в случая - документ, удостоверяващ правото на собственост върху сградата, предмет на предложението, същото не може да бъде допуснато до разглеждане. Прави се искане за отхвърляне на жалбата и присъждане на юрисконсултско възнаграждение, а също така се прави и възражение за прекомерност на заплатеното от жалбодателя адвокатско възнаграждение.

Административният съд, след като се запозна с доводите на страните и доказателствата в административната преписка и при служебна проверка на оспорения административен акт, съобразно разпоредбата на чл.168, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбодателят е кандидатствал с проектно предложение BG16RFOP001-2.002-0030 "Внедряване на мерки за енергийна ефективност в Дом на железничаря гр. Мездра", в рамките на процедура чрез подбор на проекти BG16RFOP001-2.002 "Енергийна ефективност в периферните райони-2". За тази процедура от ответника са одобрени Насоки за кандидатстване, с подробно разписани условия, на които следва да отговарят проектните предложения, критериите и методиката на оценяването им и списъкът на документите, които се подават на етап кандидатстване. В т. 5 от този списък е посочено, че при подаване на предложението същото следва да бъде придружено с документ за собственост върху недвижимия имот, от който да е видно, че имотът е общинска собственост.

Първоначално такъв документ не е бил представен, поради което на жалбодателя е било дадено указание да доокомплектова проектното си предложение. Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №3624/ 08.11.2018 г. за Дом на железничаря - гр. Мездра е представен с писмо рег. индекс 04-13-185/ 16.11.2018 г. Ответникът е поискал допълнителна информация относно собствеността върху сградата, която жалбодателят е предоставил с писмо рег. индекс 04.13-212/14.12.2018 г., като е заявил, че представеният от него АЧОС е вписан в Служба по вписванията и не е отменен.

С писмо рег. индекс 04.13-226/19.12.2018 г. жалбодателят е заявил, че приложеният от него АЧОС е отменен със заповед на областния управител, приложил е същата и е уведомил, че ще бъде обжалвана.

С писмо №99-00-6-1475/3/ от 20.12.2018 г. областният управител на област Враца е уведомил ответника, че е отменил представения АЧОС на Община Мездра, тъй като за процесната сграда има съставен АЧДС №1504/14.06.2004 г., вписан в Служба по вписванията на името на "БДЖ" ЕАД за нуждите на Поделение за товарни превози - Мездра.

За осъществяване на процедурата по приемане и разглеждане на проектните предложения ответникът е назначил Оценителна комисия и е определил Вътрешни правила за работата й. Извършена е проверка на критериите за административно съответствие и допустимостта на проектното предложение, което е било разгледано в заседание на комисията от 02.11.2018 г., със съставен Протокол №5 от същата дата с констатирани нередности и дадени указания за отстраняването им, в заседание от 03.12.2018 г., със съставен Протокол №11 от същата дата със заключение за нередности и искане за допълнителни доказателства за собствеността на сградата и заседание от 04.01.2019 г., със съставен Протокол №15 от същата дата със заключение за неубедителност на представения документ за собственост на имота.

Изготвен е доклад на Оценителната комисия със списък на одобрените за финансиране проекти, списък на резервните проектни предложения и списък на предложените за отхвърляне проектни предложения. В последния е включено проектното предложение на жалбодателя, с основание за отхвърляне - непълнота на списъка на документите, които се подават на етап кандидатстване поради непредставяне на документ, удостоверяващ правото на собственост.

Жалбодателят е уведомен за решението на Оценителната комисия за недопускане до етап "Техническа и финансова оценка" с писмо от 07.01.2019 г., срещу което същият е направил Възражение с рег. индекс 04.13-4/ 14.01.2019 г. Приемайки същото за неоснователно, административният орган е издал оспореното пред съда решение, с което е прекратил производството по отношение на депозираното проектно предложение, за което е уведомил жалбодателя с писмо изх. №99-00-6-1475/ 20.01.2019 г., получено от него на 23.01.2019 г., видно от приложеното известие за доставяне.

При така установената фактическа обстановка съдът намира от правна страна, че оспорването е направено от надлежна страна, чиито законни права и интереси са засегнати от оспореното решение. Същото представлява индивидуален административен акт по смисъла на чл. 21, ал.1 от АПК, издаден в изискуемата се писмена форма, от административен орган в кръга на неговата компетентност, очертана от разпоредбата на чл. 38 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ), което го прави валиден административен акт. Спазен е и срокът за оспорване на същото, съгласно чл. 27, ал.1 от ЗУСЕСИФ, вр. чл. 84, ал. 1 от АПК. По тези съображения жалбата се явява процесуално допустима, но разгледана по същество е неоснователна.

Възражението на жалбодателя, че при разглеждане на проектното му предложение е допуснато съществено нарушение на административно-производствените правила, е неоснователно. Ответникът е назначил Оценителна комисия като свой помощен орган, същата е разгледала депозираното проектно предложение в няколко заседания, като след констатирани нередности надлежно е уведомявала жалбодателя за отстраняването им. Същият е уведомен за включването му в списъка на неодобрените предложения и му е била дадена възможност да направи възражение, което той е сторил.

Не може да се приеме, че прекратяването на процедурата за разглеждане и оценяване на предложението на етап „Административно съответствие и допустимост” не е съответно на целта на закона, тъй като същият цели предоставянето на безвъзмездна финансова помощ да става по ясно определеникритерии и само по отношение на проекти, които безусловно отговарят на тях.

Решението не противоречи и на материалния закон, тъй като съгласно чл. 46, ал. 2 от ЗУСЕСИФ, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ може да бъде прекратена и по отношение на конкретен бенефициент, който не отстрани в срок нередовност, непълнота и/или несъответствие с изискванията.

От доказателствата по делото се установява, че правото на общинска собственост върху Дом на железничаря - гр. Мездра, по отношение на който се иска получаване на безвъзмездно финансиране, не е безспорно установено. Макар към момента на подаване на предложението да е представен АЧОС на Община Мездра, след представяне на допълнителни доказателства и получена информация за неговата отмяна (независимо от обстоятелството, че според жалбодателя тази отмяна е атакувана по съдебен ред), правото на собственост към датата на произнасяне на административния орган не е безспорно.

При липса на акт за собственост, който категорично да установява, че имотът е общински, правилно ответникът е приел, че представените документи са непълни, което го е мотивирало да прекрати процедурата.

По тези съображения съдът намира, че жалбата следва да се отхвърли и оспореното решение следва да бъде оставено в сила.

При този изход на спора и при своевременно направено искане, на ММРБ (в системата на което работи ответникът) следва да се присъди юрисконсултско възнаграждение от 100 лв.

Водим от гореизложеното и на основание чл. 172, ал.2 от АПК съдът

РЕШИ:

ОТХВЪРЛЯ жалбата на ОБЩИНА МЕЗДРА против РЕШЕНИЕ №РД-02-36-102/ 21.01.2019 г. на зам.-министъра и ръководител на Управителния орган на Оперативна програма "Региони в растеж" в Министерство на регионалното развитие и благоустройството, с което е прекратено производството по отношение на проектно предложение BG16RFOP001-2.002-0030 "Внедряване на мерки за енергийна ефективност в Дом на железничаря гр. Мездра", подадено от Община Мездра в рамките на процедура по подбор на проекти BG16RFOP001-2.002 "Енергийна ефективност в периферните райони-2".

ОСЪЖДА ОБЩИНА МЕЗДРА ДА ЗАПЛАТИ на Министерство на регионалното развитие и благоустройството сумата от 100 лв. юрисконсултско възнаграждение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от уведомяване на страните.