В жалбата се изложени доводи за незаконосъобразност на оспореното решение на всички основания, посочени в чл.146 от АПК. Твърди се, че ответникът неправилно е приел посочените в сигнала за нередност несъответствия със закона при откриване на процедурата на договаряне.

Според жалбоподателя, обявената процедура по позиция 4 от предходна обществена поръчка правилно е била прекратена, тъй като по нея не са постъпили оферти в указания срок. При прилагане на процедура на договаряне без предварително обявление, няма изискване офертата да е отправена към няколко участници, както и включването в екипа на изпълнителя на поръчката на архитект, а не инженер. Посочва се също, че това не е отклонение от предварително обявените критерии, тъй като е допустимо тази позиция да се заеме от лице с „еквивалентно образование“.

В жалбата се прави искане за отмяна на оспореното решение за налагане на финансова корекция и присъждане на направените по делото разноски.

Ответната страна – заместник-министърът на МРРБ, оспорва предявената от Община Мездра жалба като неоснователна и недоказана, чрез представено по делото писмено становище. В него се излагат съображенията за правилност и законосъобразност на оспореното решение. По делото са събрани писмени доказателства. Приложено е заверено копие от образуваната пред административния орган административна преписка.

Посочени са конкретните нарушения - преди удостоверяването на разходите по сключения договор е извършен предварителен контрол от Регионален отдел „СЗР“, и е съставен контролен лист, отразяващ констатирани съществени нарушения, които биха могли да имат финансово влияние и водят до съмнение за извършена нередност.

Второто нарушение е изпращането само на една оферта до определен участник, с което е нарушено правото на свободна конкуренция. Не се възприема възражението на жалбоподателя, че това действие е приложено поради неявяването на нито един кандидат. Кметът е „подминал” факта, че между т.е. изминал двете решения на възложителя на поръчката са изминали около десет месеца, което дава основание да се приеме, че второто решение е издадено при нова фактическа обстановка, при която е било възможно да се явят повече потенциални кандидати. Освен това, предметът на поръчката не е предвиждал извършване на специфични дейности, за които може да бъде поканен само един изпълнител, който е оторизиран да ги извърши.

Според ответника, възложителят е извършил нарушение на чл.2 ал.2 от ЗОП, тъй като е ограничил участието на неопределен кръг заинтересовани от участие в поръчката икономически оператори, с което е понижил възможността за избор на по-конкурентна среда и е поставил единственото поканено за участие лице в по-благоприятно положение без правно основание..

Третото нарушение е изменението на критериите за подбор след отваряне на офертите, което води до незаконосъобразно допускане на участници/кандидати в процедурата. При определяне на изискванията за участие в процедурата, възложителят е предвидил, че проектант по част „Управление на отпадъците“ следва да бъде лице с пълна проектантска правоспособност - инженер, а е приел като такъв да бъде лице със специалност „Архитектура“, но двете специалности не са еквивалентни.

В хода на делото и на базата на събраните доказателства, съдът потвърждава наличието и на трите нарушения и намира,че ответникът обосновано е приел, че при прекратяване на процедурата по обособена позиция 4по проведена открита процедура бенефициентът е нарушил разпоредбата на чл.203 ал.3. вр. ал.1 от ЗОП.

Направената констатация от страна на ответника е, че кметът не е подходил по един и същи начин относно всички позиции по откритата обществена поръчка, и е направил незаконосъобразен избор на по-облекчен ред за възлагане на обществена поръчка само за една позиция, което е нарушение в т.6 от Приложение №1 от цитираната по-горе Наредба.

Управляващият орган обосновано и законосъобразно не е признал определената финансова корекция от 5%, на стойност 6 349.11лв, от допустимите разходи на стойност 105 818.48лв. без ДДС.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд (ВАС) в 14-дневен срок от уведомяване на страните.