Кандидатите за заемане длъжността „Здравен медиатор” трябва да отговарят на следните изисквания:

Да имат завършено средно образование;

• Принадлежност към местна уязвима етническа общност;

• Познаване на здравните и социални проблеми на общността;

• Владеене на езика на общността;

• Комуникативни умения;

• Компютърна грамотност (MS Word, Internet).

Кандидатите трябва да представят следните необходими документи:

• Автобиография;

• Мотивационно писмо;

• Копие от диплома за завършено средно образование;

• Заявление по образец

Образец на заявлението се получава в деловодството на Община Мездра. Документът може да бъде изтеглен и от интернет страницата на Община Мездра на адрес: www.mezdra.bg, Секция „Обяви“.

Подборът ще се проведе в рамките на един ден и включва разглеждане на постъпилите документи от комисия и провеждане на интервю с кандидатите, одобрени по документи.

Датата, часът и мястото на провеждане на подбора ще бъдат обявени допълнително, след изтичане на срока за кандидатстване.

Документите се подават в деловодството на Община Мездра

Краен срок за подаване на документите: 08.02.2020 г.