Кандидатите за заемането на длъжността трябва да отговарят на следните условия:

Висше педагогическо образование със степен - „магистър“, с присъдена професионална квалификация „педагог” и/или „детски учител”, „детски и начален учител” или специалност от друго професионално направление с присъдена квалификация „учител” и допълнителна професионална квалификация „детски учител”; минимален професионален опит - 5 (пет) години учителски стаж; да не са лишавани от право да упражняват професията си; да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата, определени с наредба, издадена от министъра на здравеопазването, съгласувано с министъра на образованието и науката.

За заемането на длъжността се изисква допълнително добра компютърна грамотност - MS Оffice, както и други документи (ПКС, сертификати) удостоверяващи професионална квалификация.

Кандидатите трябва да представят следните документи - Заявление за участие в конкурса до кмета на община Мездра; Документ за самоличност; Автобиография (CV формат); Документи за придобита образователно-квалификационна степен, учителска правоспособност и допълнителна квалификация; Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит - трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ трудов и осигурителен стаж.; медицинско удостоверение; служебна бележка от психодиспансер, че не се води на учет; други документи за образование и квалификация, в т. ч. компютърни умения, владеене на чужд език и др., ако кандидатът притежава такива (копия); Декларация по чл. 215 ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО).

Кандидатите могат да кандидатстват за длъжността „Директор“ в повече от една детска градина, но за всяка от тях трябва да подадат отделно заявление, в което изрично да е посочено наименованието на всяка детска градина, за която кандидатстват и към кое заявление е прикрепен комплектът от документи.

Конкурсът ще се проведе в три е тапа - подбор по документи; представяне на Програма за развитие на ДГ „Мир“ - гр. Мездра и/или на ДГ „Звездичка“ - с. Зверино за тригодишен период, събеседване с кандидатите.

Кандидатите, допуснати до третия етап на конкурса, ще бъдат уведомени допълнително за датата, часа и мястото за провеждане на събеседването.

Документите за участие в конкурса, се подават в Център за услуги и информация на гражданите при Общинска администрация - Мездра до 17:00 часа на 19 юни 2020 г. (петък).

Списъци и други съобщения във връзка с провеждането на конкурса ще се обявяват на информационното табло пред сградата на Общинска администрация - Мездра и на официалния сайт на Община Мездра: https://www.mezdra.bg/