Кандидатите за участие в Програма „Старт на кариерата” трябва да отговарят на следните изисквания:

Минимални изисквания за достъп на кандидатите за участие в подбора:

-Да са младежи до 29 ненавършени години до 19.10.2018 г. включително;

-Да притежават висше образование, съответстващо на посоченото от работодателя за заемане на конкретното работно място;

-Да бъдат регистрирани в дирекциите „Бюро по труда” като търсещи работа лица;

-Да не притежават трудов стаж по придобитата специалност от висшето образование.

Забележка: В случай, че кандидатите не отговарят на посочените изисквания, същите не се допускат до участие в подбора.

Документи, които лицата задължително следва да представят в дирекция “Бюро по труда”:

-Заявление за кандидатстване по Програмата с посочване на ведомствата, за които кандидатстват и работните места, по образец, публикуван на интернет-страницата на АЗ (представя се на хартиен носител в Дирекция „Бюро по труда” по регистрация или по електронен път при техническа осигуреност);

-Автобиография (Европас формат) – представя се при явяване на интервю с работодателя

-Документ за завършено висше образование (копие от диплома или един от следните документи: уверение или академична справка, издадени от съответното висше училище). Кандидатите, завършили висше образование в чуждестранни висши училища, следва да представят удостоверение за признаване на придобитото висше образование от Националния център за информация и документация към МОН;

  • Документ за правоспособност (ако работодателят е поставил такова изискване при обявяване на работното място).

Допълнителна информация може да получите в Община Борован или Дирекция „Бюро по труда“ гр.Бяла Слатина.