Градоначалникът Иван Аспарухов, който е вносител на тази докладна, подчерта, че въвеждането на „синя зона” в централната градска част е от изключително значение, за да бъде въведен ред и да се спре безконтролното спиране на автомобили.

„Контролните органи ще могат да проверяват дали тази кола, която е спряла на съответната „синя зона” има платен престой. Ако няма такъв – се поставят скоби и собственикът заплаща освобождаването на превозното средство”, поясни Аспарухов.

Кметът припомни, че в зоните, където има съсредоточаване на автомобили започват да се изграждат паркинги и попита: „Защо пред блок 6, след като има паркинг за над 50 коли, автомобилите са на тротоара? Същата е ситуацията и с ул. Георги Кирков", добави още той.

Темата предизвика широки дискусии. Доктор Ивайло Тодоров заяви, че „синя зона” е абсолютно необходимо нещо за централната част на града, но във вида, в който е предложена, не мисли, че ще свърши работа.

„Синята зона” е нещо, което трябва да бъде добре преценено и добре адаптирано за условията и даденостите на нашия град и нашето движение”, каза още Тодоров.

В крайна сметка съветниците решиха проектът да бъде върнат за преработка и разглеждане на следващото заседание.

Общинският съвет одобри промяната за ползване на кредит от „Фонд ФЛАГ” за изпълнение на проект по ОП „Региони в растеж”. Срокът за погасяване на кредита става 25-ти юли 2022 година, с възможност за предсрочно погасяване.

Единодушно бе прието искането за безвъзмездно предоставяне за управление на имот – публична държавна собственост, представляващ археологическа недвижима културна ценност „Антична и средновековна крепост – Калето”.

Припомняме, че Община Мездра е внесла писмо в Министерството на културата, с искането да ѝ бъде предоставено управлението на недвижимия имот. Министерството на културата и областният управител на Враца са изразили положително становище относно искането. След одобрението на всички ангажирани институции и административни звена, Община Мездра за срок от 10 години, считано от 01 септември 2021 г. до 31 август 2031 г., ще може да управлява и да извършва дейности, по преценка и възможности, за подобряването и довършването на проекти, свързани с Археологическия комплекс, с цел неговото опазване и културно развитие.

Местните депутати приеха отчетите за дейността на общински съвет – Мездра и неговите комисии в периода 1 януари – 30 юни 2021г., отчета за дейността на „Екопроект” ООД за второ тримесечие на тази година, годишните финансови отчети на „Транс-Авто-2015” и на „Мездра-Автотранспорт-2003” към 31 декември 2020г., шестмесечния отчет за изпълнението на Актуализираната програма за овладяване на популацията на бездомните кучета, както и правилника за устройството и дейността на ОбП „Чистота”.