Без да изложи мотиви местният парламент на община Борован e постановил решение, с което е отхвърлил предложението да бъде предоставен имот – публична общинска собственост за безвъзмездно ползване от НЧ „Цани Иванов 1907“ - с. Борован.

Видно от Протокола на същото заседание, Общинският съвет е приел решения и е дал съгласие за учредяване безвъзмездно право на ползване на имоти – публична общинска собственост на читалищата в с. Малорад, с. Нивянин и с. Добролево, като не са изложени абсолютно никакви съображения за различното третиране на отделните читалища.