Кметът Живков съобщи, че преди заседанието кметовете са изслушали председателят на КНСБ Пламен Димитров заинициативата на синдиката „Възраждане”. Нейната цел е да върне 100 000 българи от Украйна, Молдова и Западните покрайнини в страната.

Профсъюзната организация също ще настоява в бюджетната процедура за 2020 година да бъдат увеличени стандартите в сферата на предучилищното и училищното образование както и в социалните дейности.

За увеличение на субсидиите и трансферите от държавата към общините ще настоява и националното сдружение на общините в хода на бюджетната процедура за 2020 година, съобщи Даниел Панов. Конкретното предложение е увеличаване с 30 милиона лева на общата изравнителна субсидия, със 110 милиона лева - целевата субсидия за капиталови разходи. Средствата са необходими най-вече за ремонт на четвъртокласната пътна мрежа, уточни Панов. Държавата отпуска крайно недостатъчни средства за този вид дейност. Цялата четвъртокласна пътна мрежа в страната е 20 хиляди километра, колкото и републиканската. Във същото време държавата ни отпуска 90 милиона, докато за Агенция Пътна инфраструктура са 700 милиона.Общините искат увеличени с 6 милиона лева – трансфера за зимно поддържане и снегопочистване и с 640 милиона лева – общата субсидия за делегираните държавни дейности.

Акцентите, които ще постави сдружението в преговорите си с Министерството на финансите за бюджетната 2020 година са общинска пътна мрежа, социални услуги и електронно управление.

„Социалните услуги са сфера, която остава в страни от погледа на държавата, заяви изпълнителния директор на НСОРБ Силвия Георгиева. Общините са изправени пред голям проблем в намирането и задържане на социални работници поради ниските заплати, които има в сектора. Искаме ръст от 78 милиона лева във всички видове социални услуги, уточни Георгиева и най-вече в тези за възрастни хора като се има пред вид влошаването на демографската картина в страната. Ни не само трябва да развиваме съществуващите услуги, но и да създаваме нови”, каза още тя.

Пред журналистите бе представен и анализ от проучване, в което са обхванати 234 от общо 265 общини. То показва, че за поредна година общините запазват тенденцията за задържане на данъчната тежест за граждани и фирми, заяви кметът Даниел Панов. В 90 на сто от общините остава непроменен размерът на данъка върху недвижимите имоти. Повечето от кметовете настояват за единна ставка на този данък, въпреки възможността за диференциран. Данъкът върху сделките, туристическия данък също не се променят в почти всички общини.В 72 на сто от тях и такса битови отпадъци е запазена.