© istock

Една от промените предвижда синдикът да няма право продава имуществото от масата на несъстоятелност чрез пряко договаряне или чрез посредник. Въвежда се продажбата чрез електронен публичен търг (при използване на електронната платформа за явно наддаване по ГПК) на имуществото от масата на несъстоятелността. Целта е постигане на оптимална цена и предвид обезпечаване на възможността синдикът да провежда едновременно множество продани на различни обекти от масата на несъстоятелността. Според мотивите към законопроекта използването на пряко договаряне или посредник не гарантират в достатъчна степен извършването по прозрачен и ефективен начин на осребряването, и се наблюдават множество недобросъвестни практики от страна на синдиците, вследствие на които активите се продават на занижени цени спрямо пазарните и на предварително определени купувачи, често свързани с длъжника.

В промените сега е предвидено, в случаите, когато имуществото не е продадено като цяло или част от него на пет поредни продани, се въвежда правилото за пристъпване към продан на отделните вещи или права.

С друга промяна се прекратява възможността длъжникът да си избере съд по несъстоятелността, като си смени седалището. Предлага се местната компетентност на съда по несъстоятелността да се привърже към седалището на длъжника, вписано 6-месеца преди подаване на молбата за откриване на производството. Приема се ново определение за свръзадълженост - „Търговското дружество е свръхзадължено, ако неговото имущество не е достатъчно, за да покрие задълженията му и продължаването му като действащо предприятие е малко вероятно“.

Източник: Pariteni.bg