Жалбата е против Решение № 146-МИ от 9 януари 2022 г. на Общинска избирателна комисия (ОИК) – Борован, с което е отменено предходно Решение № 145-МИ от 7 октомври 2021 г.

В жалбата са изложени твърдения, че решението е незаконосъобразно, постановено е в нарушение на административно производствените правила, в противоречие с материалния закон и неговата цел и при нарушени изисквания за форма на административния акт.

От Административния съд посочват, че същата е предявена е от лице с правен интерес от обжалването, тъй като с акта са настъпили неблагоприятни последици за него, засегнали правата и законните му интереси, против административен акт, подлежащ на съдебно оспорване, поради което е процесуално допустима,

Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 4 февруари 2022 г. от 10:00 часа.