На работната среща началникът на Регионалното управление на образованието – Враца Галина Евденовапредстави резултатите от изпълнението на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици. 137 ученици от областта са заминали в чужбина с родителите си през първия учебен срок, а други 99 са отпаднали от училище. Само за април кметовете на общини са наложили общо 79 акта на родители, заради това, че децата им не посещават училище.

За преодоляване на част от проблемите, по предложение на Регионалното управление на образованието инициират проверки с РЗИ, Дирекция „Социално подпомагане“ и Областна дирекция на МВР. В заключение Галина Евденова подчерта, че ефективността на приложените и предвидените мерки в голяма степен зависи от тяхната системност, последователност и от степента на ангажираност на всички заинтересовани страни към проблема - семейство, училище, община, институции, общественост.

Комисар Атанас Петков, началник на отдел „Охранителна полиция“ представи основните акценти в работата на ОД на МВР – Враца по отношение гарантирането на реда и сигурността на територията на всички общини от областта. Директорът на РДСП – Враца Мария Търнавска даде насоки на кметовете на населени места във връзка с прилагането и изпълнението на Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане.

Директорът на Бюро по труда – Враца Маргарита Ангелова представи изпълнението на ОПРЧР, Проект "Работа" в област Враца. Бюджетът на проекта е 80 млн. лева и в него могат да участват дълготрайно безработни лица и ново регистрирани като безработни лица,които по информация от Национална агенция по приходите, не са работили през предходните 12 месеца.

В края на съвместната работна среща и във връзка с предстоящото заседание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, главният инженер на „ВиК“ ООД – Враца Кирил Кочев представи Инвестиционните програми за 2016, 2017 г. и 2018 г.

На 10-те общини и на Областна администрация – Враца, членове на Асоциацията, са изпратени трите програми за разглеждане и одобрение. Областният управител Малина Николова съобщи, че становищата по тях са върнати на Асоциацията и „ВиК“ ООД актуализира програмите си. Не всички предложения на общините са включени в програмата за 2018, поради невъзможността да бъдат реализирани за една година, но направените предложения ще бъдат включени в програмата за 2019 г.