Издадените заповеди за отпускане на целевата помощ са наполовина - 5 058, а отказите към момента са 248. Останалите заявления-декларации са в процес на обработка, поясняват от регионалната дирекция "Социално подпомагане“.

Най-честите причини за отказ на целевата помощ за отопление са мотивирани с по-висок средномесечен доход от определения диференциран доход за отопление на лицата или семействата, липса на необходимата 6-месечна регистрация в бюрото по труда, продажба на недвижим имот през последните 5 години, като материалният интерес от сделката за лицата надвишава 4 500 лв. и др.

Крайният срок за подаване на заявленията е 31 октомври.