От 2011 г. насам се провежда политика за намаляване на депонирането и увеличаване на рециклирането и повторната употреба на отпадъци. Предвидено е увеличаване на таксата, която общините да заплащат, ако не изпълнят заложените цели.

Има забавяне в изграждането на някои компостиращи и сепариращи инсталации от общините. По предварителни изчисления за тази година общият размер на дължимите отчисления от общините би нараснал до 130 млн. лв., което е много голяма тежест и може да доведе до вдигане на такса смет в почти всички общини

„За общините, които изпълняват целите за рециклиране и отклоняване на биоразградимите отпадъци от депата, отчисленията се намаляват с по 50%“, припомни министър Димов. По предварителна информация за 2018 г. 38 общини реализират целите за рециклиране, а около 195 общини – целите за ограничаване на депонираните биоразградими отпадъци.