Участници в конкурса могат да бъдат държавни и общински училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие/Обединени детски комплекси, представили проекти, в които са заложени разходи за озеленяване и засаждане на почистени площи, създаване и выстановяване на зони за отдих, изграждане или ремонтиране на детски площадки, изграждане на съоръжения за игра на открито, спортни уреди, създаване на екокът, организиране на екологични събития и др.

Конкурсните проекти се изпращат само по e-mail: proekti2021@pudoos.bg с краен срок за изпращане — 15.01.2021г.

Резултатите от извършеното класиране на постъпилите заявления ще бъдат обявени в срок до 26.02.2021г. на интернет страницата на ПУДООС — www.pudoos.bg , в раздела на кампанията „Чиста околна среда — 2021 г.“ с мото „Обичам природата и аз участвам”

В класирането няма да бъдат включвани проекти на Заявители (училища, детски градини и ЦПЛР/ОДК), които са получили финансиране в националната кампания „Чиста околна среда“ през 2019г. и 2020г. Целта на налаганото ограничение е даване на възможност на поголям брой нови, нефинансирани през последните две години участници да се выползват от предоставянето на финансови средства за реализацията на проекти в Кампанията „Чиста околна среда — 2021 г.”.

Проектните предложения се подават в свободна форма, като са съобразени с основните изисквания към съдържанието.