На основание чл. 3, т. 1 от Правилата за предоставяне на целева финансова подкрепа за теренни археологически проучвания и теренна консервация Министерството на културата обявява, че началната дата за подаване на заявления е 1 февруари (петък) 2019 г., а крайната дата - 10 април (сряда) 2019 г., съгласно чл. 3, т. 2 от Правилата.

Заявленията се адресират до Дирекция "Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства" и се подават на хартиен и електронен носител в деловодството на МК.

Право на финансова подкрепа имат културни, научни или университетски институции, дейността на които е свързана с издирването, проучването и опазването на археологическото културно наследство и с теренната консервация.

Съгласно чл. 4., ал.1 от Правилата заявлението за финансова подкрепа съдържа

(ПРИЛОЖЕНИЕ №1) :

1. наименование и адрес на кандидатстващата институция;

2. телефон, факс, електронна поща;

3. банкови данни - име на банката, IBAN, BIC (не се изисква за второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на културата);

4. списък с точно наименование и локализация на обекта/обектите и очаквана финансова подкрепа от Министерството на културата за всеки обект;

5. Категория съгласно чл. 8.

(2) Към заявлението за всеки проект за съответния обект се прилагат:

1. мотивационна част в съответствие с критериите по чл. 9;

2. резюме на проекта до 2 страници;

3. очаквани резултати;

4. подробна план-сметка с информация по всички показатели съгласно приложение № 3 от Наредбата за провеждане на теренни археологически проучвания;

5. времетраене на проекта;

6. данни за предходни проучвания и постигнати основни резултати, включително списък на публикациите за обекта (ако има такива);

7. при заявено съфинансиране на проекта се прилага документ, доказващ съфинансиране и план-сметка за частта и/или дейностите, които ще се съфинансират;

8. становище на реставратор, вписан в регистъра по чл. 165 от ЗКН, относно мерките за теренна консервация, ако проектът предвижда разкриването на архитектурни структури;

9. протокол от последната проведена експертна комисия по чл. 158а от ЗКН за приемане на теренни археологически проучвания, в случай, че са провеждани такива след 2009 г.

С пълния текст на Правилата за предоставяне на целева финансова подкрепа за теренни археологически проучвания и теренна консервация чрез бюджета на Министерството на културата можете да се запознаете тук.