Ще бъдат представени различни възможности, свързани с насърчаване на предприемачеството - Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" - "Процедура за насърчаване на предприемачеството", Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" - "Микрокредитиране", Програма за развитие на селските райони" - Процедура за развитие на занаяти и услуги на територията на селските райони, както и други възможности за финансиране - Норвежки механизъм, Програма "Еразъм+", "Активни граждани", "Активна Европа" и други актуални схеми.

Областен информационен център - Враца е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.