Община Мездра не е сред общините, които са в критично финансово състояние. Това показва анализ на финансовото министерство към края на 2015 г., публикуван във връзка с обнародването на Закона за публичните финанси (ЗПФ). Оценката е направена по 6 критерия: неспазване на фискалните правила, задължения над 15% от средния размер на разходите за последните 4 години, поети финансови ангажименти за над 50% от разходите за период 4 години назад, над 5% годишен ръст на просрочените задължения, отрицателно бюджетно салдо през последните 3 години и събираемост на местните данъци под средната за страната.

Според анализа, през миналата година 27 общини у нас не са спазили фискалните правила по чл. 32, ал. 1 от ЗПФ. Сред тях от област Враца е единствено Община Мизия.

Към края на 2015 г. Мездра не е и сред най-закъсалите общини, които имат задължения над 15% от средния размер на отчетените разходи за последните 4 години, сред тези с най-съществени отклонения заради поети финансови ангажименти за над 50% от разходите за период от 4 години назад, както и сред общините с най-големи отклонения по отношение на просрочените задължения, надхвърлящи 5% от отчетените за последната година разходи за общината.

Осем общини в България са с отрицателно бюджетно салдо през последните 3 години. Сред тях е Община Враца, която има отрицателно салдо за 2013 г. в размер на около 1 457 000 лв., за 2014 г. - 340 000 лв., а за 2015 г. - 2 830 000 лв.

Според анализа на финансовото министерство, Мездра не е и сред общините с най-ниски параметри по критерия събираемост на местните данъци под средната за страната. По този показател най-зле са 15 общини, между които е Община Борован с 46,39% събираемост на данък сгради и на данъка върху превозните средства, при средна за страната 65,9%.

По отношение на просрочените задължения на общините Област Враца е на 14-то място у нас. Към 31 март тази година забавените плащания на 10-те общини в областта възлизат на 4 691 069 лв., което е със 757 595 лв. повече в сравнение със същия период на миналата година.