От 1 март националната програма за предоставяне на грижи в домашна среда ще влезе в сила. Програмата е разработена спешно заради нуждата да бъде осигурена асистентска подкрепа на хората, които в края на 2019 година останаха без услуги. Тя ще бъде включена в Националния план за действие по заетостта за 2020 година, с цел да се осигури заетост на безработни като домашни помощници и в дейности, свързани с предоставяне на персонална грижа в домашна среда на най- нуждаещите се.

По тази програма ще се осигури заетост до края на годината средно на 2400 безработни при пълен работен ден, или на 4800 при заетост на четири часа. Това е програмата с най- голям финансов ресурс през 2020 година- 16 милиона 575 хиляди и 600 лева.

Хора, нуждаещи се от предоставянето на грижи в домашна среда по Програмата, могат да бъдат такива с 80 до 89.99 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ, на възраст над 65 години в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Република България.

За целите на Програмата "хора на възраст над 65 години в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Република България" са лица, които са навършили 65 години към момента на подаване на заявлението за включване в Програмата, живеят сами и/или нямат близки и роднини, които да им оказват подкрепа или са в невъзможност за самообслужване и не могат самостоятелно да задоволяват своите ежедневни потребности от битов характер /пазаруване, приготвяне на храна, хранене, поддържане на лична хигиена и хигиена на дома/. Тези лица могат да бъдат включени в Програмата, ако отговарят и на следните условия:

-Месечният доход на член от семейството за предходния месец, преди месеца на подаване на заявлението, е равен или по-нисък от 5-кратния размер на гарантирания минимален доход, определен с Постановление на МС.
-Да не са регистрирани като еднолични търговци и да не са собственици на капитала на търговско дружество;
-Да нямат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане;
-Да не са прехвърляли чрез договор за дарение през последната една година собствеността върху жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях;
-Да не са прехвърляли жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях срещу заплащане през последната една година;
-Да не са включени в механизма "лична помощ";
-Да не ползват целодневно дейности, свързани с осигуряването на грижа в домашна среда на друго основание и/или финансиране по други финансови механизми, програми и проекти.

Лицата от целевите групи, желаещи да се включат в Програмата или техен законен представител подават в Община Кула, Информационен център, до 21.02.2020 година, всеки работен ден в рамките на работното време на Община Кула. Заявление-декларация за включване по образец, който може да бъде получен в Информационния център на Община Кула.