Но дали това е така в община Мездра и как избраните общински съветници „помагат“ за развитието на местния бизнес? Този въпрос е неизбежен, след като трима местни сенатори, оспориха решение на Общинския съвет. На своето редовно юлско заседание, проведено на 30.07.2020 г, ОбС даде съгласие да бъде издаден сертификат за инвестиция Клас В на „Йотов Стоун“ ЕАД за инвестиционен проект „Модернизиране на текущи и инсталиране на нови производствени мощности във фабрика „Йотов Стоун ЕАД“, който се реализира в административните граници на община Мездра.

Като израз на своето несъгласие, трима общински съветници – Радослав Маринов, Десислава Костова и Галя Василева подадоха Възражение до Областна администрация – Враца, за отмяна на Решение №136, Протокол 10/ 30.07.2020, относно издаването на сертификат за инвестиция Клас В на „Йотов Стоун“ ЕАД за инвестиционен проект.

В своето настояване за отмяна на решението, тримата общински съветници са изложили мотивите, че в подаденото заявление от дружеството има съществени несъответствия в броя на заетите лица за периода 2017-2019 г; липсва доклад образец за категорията на предприятието на база данни от предходната финансова година, както и приложената справка от счетоводната програма за 2-то тримесечие на 2020, а в доклада на управителя не е посочен броят на наетите лица по трудов или граждански договор.

Във връзка с направеното възражение, областният управител Малина Николова е направила препоръка за назначаване на комисия от кмета на община Мездра, която да установи достоверността на изложените мотиви.

След направената проверка и съгласно чл.28 ал. 5 от Закона за насърчаване на инвестициите, Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) и Наредбата за насърчаване на инвестициите с общинско значение е видно, че в докладната записка, внесена от кмета на община Мездра – Иван Аспарухов, са приложени всички относими документи, и същите отговарят на изискванията в нормативната наредба.

Така след предоставената допълнителна информация, възражението е отхвърлено, поради липса на правни и нормативни основания.

След поредното отхвърлено възражение, възникват немалко въпроси:

  • Чии интереси защитават местните общинари?
  • Защо трябва да се пречи на когото и да било, само защото някой е предприемчив?

В този ред на мисли, в пълна сила се налага отколешната поговорка „ Я не сакам да съм добре, сакам Вуте да е зле.“...Докога балкански нрави ще бъдат водещ лайтмотив?!